Disclaimer

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

De onderneming

Dit is de site van Soltech, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel van de vennootschap te 3300 Tienen, Industrial Area West-Grijpen zone 3045, Walstraat 1A, BTW BE – 437.946.090 RPR Leuven.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Soltech en haar activiteiten.

Alhoewel Soltech zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Soltech niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Soltech kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Soltech. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name – doch niet uitsluitend – over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Soltech of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover Soltech naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Telkens u onze site bezoekt, verzamelt Soltech, of een externe organisatie in opdracht van Soltech informatie over de pagina’s die u raadpleegt en hoe u die raadpleegt. Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Dit laat in geen geval toe u te identificeren.

Reacties gesloten.